Průměrná expediční doba: 3 pracovní dny od přijetí platby.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti 24print s.r.o., se sídlem Bořivojova 818/99, 130 00 Praha 3, IČ: 27561135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 113790 (dále jen „24print“ nebo „24PRINT.eu“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje ve 24print zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace

Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč ve 24print postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem.

Osobní údaj

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorie osobních údajů

Jde pouze o nové označení citlivého osobního údaje. Jedná se o takový osobní údaj, který Vás sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit Vaši diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo o členství v odborech. Do této kategorie dále patří genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je 24print s následujícími kontaktními údaji: email: info@24print.eu, tel.: +420 322 318 000, poštovní adresa: 24print s.r.o., Poděbradská 15, Písková Lhota, 290 01 Poděbrady.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy je možné osobní údaje zpracovávat?

Pro zákonné zpracování vašich osobních údajů musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 6 GDPR. V případě, že se jedná o zvláštní kategorie osobních údajů, musí být naplněna alespoň jedna z podmínek uvedených v článku 9 GDPR. V obou případech pak musí být dodrženy zásady zpracování osobních údajů uvedené v článku 5 GDPR.

Zpracování osobních údajů ve 24print

Proč a jaké osobní údaje 24print zpracovává?

Zajišťujeme zásilkovou fotoslužbu po celém území ČR, ale i mimo ni. Proto jsou Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa doručení zásilky, telefonní číslo apod.) nezbytné pro provedení/zhotovení a následně doručení Vaší on-line objednávky. Stejně tak se jedná o Vaše tiskové podklady/fotografie, které jsou základním předmětem on-line objednávky/smlouvy. Poskytnutí osobních údajů se tak stává smluvním požadavkem a možnými důsledky jejich neposkytnutí je nevyhotovení/nedoručení on-line objednávky. Bez udání osobních údajů nebudeme vědět, komu a kam objednávku doručit.
Zpracování osobních údajů probíhá správcem, případně mohou být využity služby dalších zpracovatelů, např. poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů.

Zpracování osobních údajů pro jiný účel

V některých případech může docházet k dalšímu zpracování osobních údajů, které přesahuje účel, za jakým byly osobní údaje získány. Příkladem může být například vytvoření objednávky, kdy je primárním účelem zpracování osobních údajů zajištění jejich tisku. Zároveň nám ale vzniká zákonná povinnost archivace účtenky/faktury jakožto daňového dokladu, dle příslušných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat dle GDPR za zpracovaní prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Tím se u nás rozumí vybranými kanály poskytovat informace o celém sortimentu, akčních nabídkách vybraného sortimentu, individuálních nabídkách produktů, stejně tak poskytovat informace o novinkách a dalších aktivitách, které přímo souvisí s naší činností, obecně propagace našich produktů a služeb.
Svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete odvolat pomocí zvláštního odkazu, který je zahrnut v každé marketingové komunikaci, kterou Vám zašleme.

Místo uložení osobních údajů

Ve 24print disponujeme značným množstvím dat, především ve formě tiskových podkladů/fotografií. Některá z těchto dat mají povahu osobních údajů. Abychom zajistili jejich bezpečnost využíváme zabezpečených cloudových služeb společnosti České Radiokomunikace a.s. a vlastní zabezpečené servery umístěné v provozovně Poděbrady.

Sdílení osobních údajů

Přepravce

Abychom byli schopni zajistit doručení Vaší objednávky vybraným způsobem na vybrané místo, musíme některé Vaše osobní údaje sdílet s našimi přepravními partnery. Vždy se tak děje v rámci jedné konkrétní objednávky realizované jedním konkrétním přepravcem. Sdílení údajů probíhá pouze v míře potřebné k realizaci doručení Vaší objednávky a získané údaje nejsou nikterak dále přepravcem využívány.

Vaše údaje neposkytujeme třetím osobám

Vaše údaje využíváme a zpracováváme pouze pro deklarované účely, související s naší podnikatelskou činností. Tyto údaje nikomu a za žádnými jinými účely, které nesouvisí s poskytováním našich služeb, dále neposkytujeme. Výjimkou je plnění zákonných povinností.

Zabezpečení osobních údajů

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem máme zavedenu řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Všechna rozhraní našich webových stránek nebo aplikací pro poskytování služeb jsme navíc upravili tak, aby byla nastavena nejvyšší možná míra soukromí.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve 24print vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a 24print, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem 24print.

Používání souborů cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů našich webových stránek . Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje uživatelů, ale v případě, kdy nám uživatel takové údaje v souvislosti s dokončením objednávky, poskytne, mohou být tyto přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

Technologii souborů cookies využíváme především za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na našich webových stránkách, k optimalizaci těchto stránek, dále za účelem zajištění lepších služeb pro naše zákazníky a v neposlední řadě také pro marketingové účely. Umožňují nám sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy. Dále jsou využity pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web. Za tímto účelem jsou informace o Vašem chování na webu předávány reklamním a sociálním sítím, nicméně nikdy nejsou předávány žádné Vaše další údaje (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo apod.).
Pokud využití cookies a jejich předání reklamním a sociálním sítím nevypnete ve svém prohlížeči a setrváte na našich stránkách, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a jejich předáváním reklamním a sociálním sítím souhlasíte.
Návštěvníci našich stránek mohou používání souborů cookies odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.

V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využítí služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Uplatnění práv subjektů údajů

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme. Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat na info@24print.eu.

Právo na přístup

Pokud budete požadovat konkrétní výpis Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti na provozovně 24print v Pískové Lhotě u Poděbrad. Vyloučíme tak, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to na info@24print.eu.

V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy, kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje (rodné příjmení) obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme.

Právo vznést námitku proti zpracování a právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování, případně může využít právo na omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Stejně tak má subjekt údajů možnost využít právo přenositelnosti údajů. Ty budou přeneseny jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí využít právo odvolat souhlas s takovým zpracováním (např. odhlášením z přijímání obchodních sdělení v kterémkoliv takovém sdělení případně pomocí zde uvedených kontaktních údajů).

Právo na výmaz

Můžete rovněž využít svého práva na výmaz osobních údajů. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Ve všech výše uvedených případech si můžeme vyžádat předložení dokladu totožnosti na provozovně 24print v Pískové Lhotě u Poděbrad. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě, omezení nebo smazání Vašich osobních údajů. Stejně tak zamezíme jejich přenosu osobě, která se za Vás pouze vydává.

Dozorovým úřadem pro zpracování osobních údajů byl určen Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa https://www.uoou.cz/. Subjekt údajů má právo podat stížnost k tomuto dozorovému úřadu.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@24print.eu.

Kontakt O společnosti Časté dotazy Kompletní nabídka Doprava Platební metody Stav objednávky Obchodní podmínky Technické podmínky Ochrana osobních údajů Nastavit cookies